شهید  محمد پویه نشین

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1343/01/10        محل تولد: روستای میریک

تاریخ شهادت:    1363/05/28        محل شهادت: سردشت

محل دفن: روستای میریک

یگان خدمتی: سپاه

78محمد پویه نشین

شهید  غلامرضا رجبی

نام پدر: قدرت

تاریخ تولد:         1343/01/10        محل تولد: روستای میریک

تاریخ شهادت:    1363/06/05        محل شهادت: سردشت

محل دفن: روستای میریک

یگان خدمتی: ارتش

703شهید غلامرضا رجبی

شهید علی محمد رحمتی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1338/01/01        محل تولد: روستای میریک

تاریخ شهادت:    1362/09/04       محل شهادت: مهاباد

محل دفن: روستای میریک

یگان خدمتی: ارتش

629شهید علی محمد رحمتی