شهید حسن فاطمی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1346/09/25       محل تولد: تقی آباد

تاریخ شهادت:    1363/12/03       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: میان آباد

یگان خدمتی: بسیج

حسن فاطمي ف علي1 copy

شهید محمدرضا معقول

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1344/10/01        محل تولد: معطل آباد

تاریخ شهادت:    1363/12/25        محل شهادت: شرق دجله      

محل دفن: میان آباد

یگان خدمتی: بسیج

محمد رضا معقول ف غلامحسين1 copy

شهید مرادعلی مرادپوری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1341/12/29        محل تولد: معدن میناک

تاریخ شهادت:    1361/04/23        محل شهادت: شلمچه     

محل دفن: میان آباد

یگان خدمتی: بسیج

مرادعلي مراد پور ف حسن1