شهید علی محمد اکبری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1341/02/20       محل تولد: روستای مولید

تاریخ شهادت:    1360/12/27       محل شهادت: محور آبادان

محل دفن: روستای مولید

یگان خدمتی: نیروی انتظامی