شهید محمد صادقی

نام پدر: اسحاق

تاریخ تولد:         1329/01/03        محل تولد: موسویه

تاریخ شهادت:    1359/10/16        محل شهادت: آبادان      

محل دفن: گریمنج

یگان خدمتی: ارتش

91