شهید اکبر قدیمی

نام پدر: قربان

تاریخ تولد:         1353/01/03        محل تولد: موسویه

تاریخ شهادت:    1373/05/11        محل شهادت: گزیک      

محل دفن: آفریز

یگان خدمتی: ارتش

1281