شهید حسن فلاحت

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1346/01/2        محل تولد: مهمویی

تاریخ شهادت:    1367/01/01        محل شهادت: چنگوله      

محل دفن: مهمویی

یگان خدمتی: ارتش

1197