شهید  غلامحسین خسروی

نام پدر: اسحاق

تاریخ تولد:         1323/04/10        محل تولد: روستای مهموئی

تاریخ شهادت:    1361/09/28        محل شهادت: مهران (ارتفاعات قلاویزان)

محل دفن: روستای مهموئی

یگان خدمتی: ارتش

565شهید غلامحسین خسروی 002

شهید علی صباغی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1346/01/10        محل تولد: روستای مهموئی

تاریخ شهادت:    1367/12/08       محل شهادت: بانه

محل دفن: روستای مهموئی

یگان خدمتی: ارتش

612شهید علی صیاغی

شهید محمد هادی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1334/03/10        محل تولد: روستای مهموئی

تاریخ شهادت:    1364/03/07        محل شهادت: ……..

محل دفن: روستای مهموئی

یگان خدمتی: بسیج

522محمد هادي

شهید  محمدحسین ناصری

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1343/07/01        محل تولد: روستای مهموئی

تاریخ شهادت:    1375/12/23       محل شهادت: …….

محل دفن: روستای مهموئی

یگان خدمتی: ارتش

607محمد حسين ناصري