شهید ابراهیم عنصری

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1345/04/07        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/11/02        محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: مهرانکوشک

یگان خدمتی: بسیج

1

شهید حسین عنصری

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1356/02/15        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1390/04/28        محل شهادت: اشرار      

محل دفن: مهرانکوشک

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

2