شهید اسماعیل ابراهیمی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1332/02/03        محل تولد: مهدی آباد گندمی

تاریخ شهادت:    1371/00/00        محل شهادت: مهدی آباد گندمی

محل دفن: محمدیه

یگان خدمتی: ………

اسماعیل ابراهیمی