شهید محمد نی خانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1340/01/01        محل تولد: مهدی آباد

تاریخ شهادت:    1363/12/25        محل شهادت: شرق دجله     

محل دفن: مهدی آباد

یگان خدمتی: بسیج

1139

شهیدجاویدالاثر محمد حسن بهاری

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد:         1340/03/01        محل تولد: مهدی آباد

تاریخ شهادت:    1364/01/30        محل شهادت: موسیان      

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: ارتش

2173