شهید  ابراهیم رمضانی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1344/08/02       محل تولد: روستای مهدی آباد

تاریخ شهادت:    1363/12/25       محل شهادت: شرق دجله    

محل دفن: روستای مهدی آباد

یگان خدمتی:بسیج

ابراهيم رمضاني ف غلامحسين1