شهید رمضان علی آبادی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1348/09/02       محل تولد: روستای مهدی آباد

تاریخ شهادت:    1367/07/19       محل شهادت: پاسگاه ریگ چاه

محل دفن: روستای مهدی آباد

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

803شهید رمضان علی آبادی 003