شهید محمد دره گی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1324/06/24       محل تولد: روستای ماهانی

تاریخ شهادت:    1365/10/03       محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: روستای ماهانی

یگان خدمتی: بسیج

C1opy (2) of 61