شهید ابوالقاسم رجبی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1348/09/04       محل تولد: منصوریه

تاریخ شهادت:    1366/12/06      محل شهادت: سومار

محل دفن: منصوریه

یگان خدمتی: جهاد سازندگی

ابوالقاسم رجبي ف محمد1 copy

شهید احمد رجبی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1342/06/08        محل تولد: منصوریه

تاریخ شهادت:    1364/12/16        محل شهادت: فاو

محل دفن: تهران

یگان خدمتی: ارتش

احمد رجبي ف محمد1 copy