شهید محمد کیانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1343/07/10        محل تولد: منصورآباد

تاریخ شهادت:    1366/01/11        محل شهادت: مجنون

محل دفن: منصور آباد

یگان خدمتی: سپاه

محمد کیانی