شهید عباس شرفی

نام پدر: بمانعلی

تاریخ تولد:         1347/12/02       محل تولد: ملوند

تاریخ شهادت:    1366/12/03      محل شهادت: غرب

محل دفن: ملوند

یگان خدمتی: بسیج

عباس شرفي ف بمانعلي1 copy

شهید محمدهاشم غلامی

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1337/02/10        محل تولد: ملوند

تاریخ شهادت:    1365/11/01        محل شهادت: جفیر

محل دفن: ملوند

یگان خدمتی: بسیج

محمد هاشم غلامي ف محمد حسين1 copy