شهید محمدرضا امیرآبادی زاده

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1346/04/02       محل تولد: روستای معصومیه

تاریخ شهادت:    1366/06/09       محل شهادت: …….

محل دفن: روستای معصومیه

یگان خدمتی: سپاه

867محمد امیر آبادیزاده