شهید سهراب آرره کمالی

نام پدر: محمد رضا

تاریخ تولد:         1337/01/01        محل تولد: مشهد

تاریخ شهادت:    1361/02/13        محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: مصعبی

یگان خدمتی: ارتش

سهراب آراره کمالی

شهید محمد رضا بازی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1346/10/10        محل تولد: مصعبی

تاریخ شهادت:    1362/12/08        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: مصعبی

یگان خدمتی: سپاه

محمدرضا بازی

شهید نعمت الله اسماعیلی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1346/11/09        محل تولد: مصعبی

تاریخ شهادت:    1364/11/21       محل شهادت: بوارین

محل دفن: مصعبی

یگان خدمتی: بسیج

نعمت اسماعيلي

شهید محمد زارع مصعبی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1345/03/01        محل تولد: مصعبی

تاریخ شهادت:    1365/04/16        محل شهادت: مهران

محل دفن: مصعبی

یگان خدمتی: سپاه

محمد زارع مصعبی

شهید عباس زارعی

نام پدر: حسن رضا

تاریخ تولد:         1345/01/03        محل تولد: مصعبی

تاریخ شهادت:   1346/11/28       محل شهادت: فاو

محل دفن: مصعبی

یگان خدمتی: بسیج

عباس زارعي

شهید حبیب حمامی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1348/01/01        محل تولد: مصعبی

تاریخ شهادت:    1367/04/31       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: مصعبی

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

حبیب حمامی

شهید حسین رشدی

نام پدر: موسی

تاریخ تولد:         1349/01/01        محل تولد: مصعبی

تاریخ شهادت:    1370/03/31        محل شهادت: پاسگاه کبوده قاینات

محل دفن: مصعبی

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

حسین رشدی