شهید دوست محمد دوستی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1344/01/07       محل تولد: روستای مشوکی

تاریخ شهادت:    1368/03/19       محل شهادت: فسیل رودخانه چنگوله      

محل دفن: روستای مشوکی

یگان خدمتی: ارتش

دوست محمد دوستی1