شهید اسحاق اذانی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1343/02/05       محل تولد: مسک

تاریخ شهادت:    1364/06/17       محل شهادت: سردشت

محل دفن: مسک

یگان خدمتی: ارتش

اسحاق اذانی

شهید علی نیمه راهی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1341/01/05       محل تولد: مسک

تاریخ شهادت:    1379/01/02       محل شهادت: مسک

محل دفن: مسک

یگان خدمتی: بسیج

علی نیمه راهی