شهید علی سلیمانی

نام پدر: سلیمان

تاریخ تولد:         1335/12/10       محل تولد: روستای کامکان

تاریخ شهادت:    1365/03/04       محل شهادت: مهران      

محل دفن: روستای مسعودی عربخانه

یگان خدمتی: جهاد سازندگی

شهید سلیمانی1