شهید علی رجبی مزدآباد

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1348/01/03        محل تولد: مزدآباد

تاریخ شهادت:    1365/10/23        محل شهادت: ام الرصاص      

محل دفن: مزدآباد

یگان خدمتی: بسیج

288