شهید سید حسین حسینی

نام پدر: سیدعلی

تاریخ تولد:         1346/03/02       محل تولد: روستای کلاته مزار سیدالحسین

تاریخ شهادت:    1366/02/02      محل شهادت: سلیمانیه

محل دفن: روستای کلاته مزار سیدالحسین

یگان خدمتی: سپاه

C1opy of 65

شهید نصرالله ترابی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1342/11/02        محل تولد: روستای کلاته مزار سیدالحسین

تاریخ شهادت:    1363/12/28        محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: روستای کلاته مزار سیدالحسین

یگان خدمتی: سپاه

C1opy of 29