شهید فتح الله مرغوبی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1341/02/10       محل تولد: مرغوب

تاریخ شهادت:    1364/11/23      محل شهادت: اروند رود

محل دفن: مرغوب

یگان خدمتی: بسیج

فتح ا... مرغوبی1

شهید عباس محمدی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1342/09/18        محل تولد: مرغوب

تاریخ شهادت:    1360/05/05        محل شهادت: کرخه نور

محل دفن: مرغوب

یگان خدمتی: دفتر تبلیغات مهد

عباس محمدی1