شهید علی ملکی

نام پدر: محمد ابراهیم

تاریخ تولد:         1344/07/19       محل تولد: جبستای زبیده

تاریخ شهادت:    1364/04/23      محل شهادت: جبهه آبادان

محل دفن: روستای مختاران

یگان خدمتی: ارتش

علی ملکی1

شهید علی شبانی

نام پدر: محمد مهدی

تاریخ تولد:         1342/07/09        محل تولد: روستای مختاران

تاریخ شهادت:    1363/03/10        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای مختاران

یگان خدمتی: ارتش

علی شبانی1