شهید محمدحسن صفدری

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1341/11/01       محل تولد: محمدآباد هودر

تاریخ شهادت:    1365/01/16      محل شهادت: فاو

محل دفن: محمدآباد هودر

یگان خدمتی: بسیج

محمد حسن صفدري ف عباس1 copy

شهید محمود رجبی

نام پدر: حبیب اله

تاریخ تولد:         1348/07/10        محل تولد: محمدآباد هودر

تاریخ شهادت:    1365/01/16        محل شهادت: فاو

محل دفن: محمدآباد هودر

یگان خدمتی: بسیج

محمود رجبي ف حبيب الله1 copy