شهید محمد رضا مصطفایی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1335/08/9       محل تولد: احمدآباد طبس

تاریخ شهادت:    1375/02/06      محل شهادت: رزق آباد

محل دفن: احمدآباد طبس

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

محمد رضا مصطفایی

شهید محمد حسن خوشرفتار

نام پدر: عبداله

تاریخ تولد:         1342/10/02        محل تولد: احمد آباد طبس

تاریخ شهادت:    1364/02/03        محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: احمد آباد طبس

یگان خدمتی: ارتش

محمد حسن خوشرفتار