شهید حبیب ا… محمدی درمیان

نام پدر: نور محمد

تاریخ تولد:         1344/01/10        محل تولد: محمد آباد درمیان

تاریخ شهادت:    1366/07/16        محل شهادت: سومار

محل دفن: محمد آباد درمیان

یگان خدمتی: ارتش

حبیب اله محمدی

شهید غلامرسول رسولی درمیان

نام پدر: حاجی محمد

تاریخ تولد:         1339/01/04        محل تولد: محمد آباد درمیان

تاریخ شهادت:    1367/04/21        محل شهادت: عین خوش

محل دفن: محمد آباد درمیان

یگان خدمتی: ارتش

غلامرسول رسولی