شهید علی محمدی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1346/01/04       محل تولد: روستای مبادی علیای عربخانه

تاریخ شهادت:    1365/11/10       محل شهادت: حورالهویزه    

محل دفن: روستای مبادی علیای عربخانه

یگان خدمتی: سپاه

413