شهید محمد رضا حسینی

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1338/04/05        محل تولد: ماهیرود

تاریخ شهادت:    1374/01/04       محل شهادت: ………..      

محل دفن: ماهیرود

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

محمد رضا حسینی1