شهید اسحاق محمدی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1346/08/01        محل تولد: روستای ماهوسک

تاریخ شهادت:    1371/05/06        محل شهادت: محور بانه-سردشت

محل دفن: روستای ماهوسک

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

764شهید اسحاق محمدی