شهید علی رحیمی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1340/02/03       محل تولد: روستای مافریز

تاریخ شهادت:    1362/12/06       محل شهادت: حور الهویزه

محل دفن: روستای مافریز

یگان خدمتی: بسیج

398علي رحيمي مافريز