شهید محمد رفیع تخمکار

نام پدر: لطف ا…

تاریخ تولد:         1346/01/10        محل تولد: ماسنان

تاریخ شهادت:    1366/07/13        محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: ماسنان

یگان خدمتی: سپاه

محمد رفیع تخمکار

شهید علیرضا ماسنانی

نام پدر: غفار

تاریخ تولد:         1345/01/01        محل تولد: ماسنان

تاریخ شهادت:    1365/01/06        محل شهادت: فاو

محل دفن: ماسنان

یگان خدمتی: سپاه

علیرضا ماسنانی