شهید محمد مادخونیکی

نام پدر: عبدالخالق

تاریخ تولد:         1346/01/01       محل تولد: روستای ماخونیک

تاریخ شهادت:    1367/02/02       محل شهادت: شرهانی      

محل دفن: روستای ماخونیک

یگان خدمتی: ارتش

محمد ماد خونیکی1