شهید علی اکبر پرهیزگار

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1312/07/03        محل تولد: قومنجان

تاریخ شهادت:    1365/10/24        محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: کوهمیران

یگان خدمتی: بسیج

1205