شهید فضل الله رستمی

نام پدر: عزیز الله

تاریخ تولد:         1341/01/01      محل تولد: قاسم آباد

تاریخ شهادت:    1361/01/29      محل شهادت: چزابه

محل دفن: قاسم آباد

یگان خدمتی: بسیج

فضل الله رستمی

شهید مهدی خادمی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1346/04/06        محل تولد: قاسم آباد

تاریخ شهادت:    1365/11/01      محل شهادت: شلمچه

محل دفن: قاسم آباد

یگان خدمتی: سپاه

مهدی خادمی