شهید محمد کاووسی

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد:         1347/07/01        محل تولد: فیزیک

تاریخ شهادت:    1367/04/16        محل شهادت: بانه

محل دفن: فیزیک

یگان خدمتی: سپاه

محمد کاووسی

شهید پرویز محمدی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1344/01/02        محل تولد: فیزیک

تاریخ شهادت:    1363/01/22        محل شهادت: مجنون

محل دفن: فیزیک

یگان خدمتی: سپاه

پرویز محمدی