شهید علی جمعه پریشان

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1343/07/03        محل تولد: فیروزآباد

تاریخ شهادت:    1362/09/29        محل شهادت: مریوان      

محل دفن: فیروزآباد

یگان خدمتی: ارتش

1377