شهید نوروزعلی رمضانی فورجان

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1327/01/02        محل تولد: روستای فورجان

تاریخ شهادت:    1361/04/23        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای فورجان

یگان خدمتی: بسیج

485نوروز علي رمضاني

شهید محمد فورجانی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1322/04/08        محل تولد: روستای فورجان

تاریخ شهادت:    1362/05/18        محل شهادت: ……….       

محل دفن: روستای فورجان

یگان خدمتی: بسیج

990شهید محمد فورجانی