شهید مهدی جلالی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1339/02/02        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1359/06/19       محل شهادت: کویر عشق اباد

محل دفن: فهالنج

یگان خدمتی: کمیته انقلاب

مهدي جلالي ف حسن1 copy

شهید مهدی اسماعیلی

نام پدر:  حسین

تاریخ تولد:         1342/07/01       محل تولد: فهالنج

تاریخ شهادت:    1362/01/22       محل شهادت: شرهانی

محل دفن: فهالنج

یگان خدمتی: سپاه

مهدی اسماعیلی1

شهید محمد نخعی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1340/01/07       محل تولد: فهالنج

تاریخ شهادت:    1360/03/15       محل شهادت: ذوالفقاریه

محل دفن: فهالنج

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

محمد نخعي ف رضا1 copy

شهید محمد حسین ناظمی

نام پدر: حسنقلی

تاریخ تولد:         1344/12/01        محل تولد: فهالنج

تاریخ شهادت:    1367/03/24      محل شهادت: ایلام

محل دفن: فهالنج

یگان خدمتی: بسیج

محمد حسين ناظمي ف حسن قلي1 copy

شهید محمد حسین قربانی

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:         1340/07/01        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/19      محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

محمدحسين قرباني1 copy

شهید مهدی شریفی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1361/03/16        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1391/08/20     محل شهادت: کویر طبس-نستنج

محل دفن: فهالنج

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

شهید مهدی شریفی1

شهید خسرو احمدی

نام پدر: غیاث

تاریخ تولد:         1344/01/02        محل تولد: فهالنج

تاریخ شهادت:    1374/12/23        محل شهادت: طبس

محل دفن: فهالنج

یگان خدمتی: بسیج

خسرو احمدي ف قياس1 copy

شهید امین ابراهیمی ثانی

نام پدر: محمداسماعیل

تاریخ تولد:           1344/12/10         محل تولد: فهالنج

تاریخ شهادت:      1364/04/17         محل شهادت: مریوان

محل دفن: فهالنج

یگان خدمتی: ارتش

امين ابراهيمي ف محمد اسماعيل1 copy