شهید عبدالحسین عابدی فنود

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1341/01/02       محل تولد: روستای فنود

تاریخ شهادت:    1361/01/05       محل شهادت: دشت عباس شوش

محل دفن: روستای فنود

یگان خدمتی: سپاه

عبدالحسين عابديني فنود1

شهید رضا فنودی

نام پدر: برات

تاریخ تولد:         1346/04/01       محل تولد: روستای فنود

تاریخ شهادت:    1365/10/25       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای فنود

یگان خدمتی: سپاه

رضا فنودی1.