شهید علی رحیمی

نام پدر: برات

تاریخ تولد:         1345/01/10        محل تولد: فضل آباد

تاریخ شهادت:    1363/05/20        محل شهادت: قلاویزان

محل دفن: فضل آباد

یگان خدمتی: بسیج

علی رحیمی