شهید علیرضا بنی اسدی

نام پدر: قربانعلی

تاریخ تولد:         1324/06/05        محل تولد: فضل آباد

تاریخ شهادت:    1362/01/23        محل شهادت: شرهانی

محل دفن: فضل آباد

یگان خدمتی: بسیج

345

شهید غلامرضا بنی اسدی

نام پدر: قربانعلی

تاریخ تولد:         1323/11/06        محل تولد: فضل آباد

تاریخ شهادت:    1365/11/06        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فضل آباد

یگان خدمتی: بسیج

1

شهید محمد حسن بنی اسدی

نام پدر: موسی

تاریخ تولد:         1341/06/15        محل تولد: فضل آباد

تاریخ شهادت:    1362/05/08       محل شهادت: عملیات والفجر 3

محل دفن: فضل آباد

یگان خدمتی: بسیج

7