شهید محمد نفیسی

نام پدر: …….

تاریخ تولد:         1331/06/11       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/06/26       محل شهادت: مهران      

محل دفن: روستای فریدونی

یگان خدمتی: بسیج

1