شهید علیرضا عرب پور

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1345/05/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/12/03      محل شهادت: سلیمانیه

محل دفن: فراتان

یگان خدمتی: بسیج

C1opy of Picture 067

شهید محمود موسایی

نام پدر: موسی

تاریخ تولد:         1347/01/04        محل تولد: فراتان

تاریخ شهادت:    1364/05/26        محل شهادت: کامیاران

محل دفن: فراتان

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمود موسایی1