شهید یدا… ناظمی نژاد

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1349/01/04        محل تولد: فخران

تاریخ شهادت:    1367/05/04        محل شهادت: اسلام آباد غرب

محل دفن: فخران

یگان خدمتی: سپاه

یدا.. ناظمی نژاد

شهید اسدا… خطری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1349/01/05        محل تولد: فخران

تاریخ شهادت:    1367/05/05        محل شهادت: اسلام آباد غرب

محل دفن: فخران

یگان خدمتی: سپاه

اسدا.. خطری

شهید اکبر پهلوان

نام پدر: صفر

تاریخ تولد:         1342/01/10        محل تولد: فخران

تاریخ شهادت:    1363/07/17        محل شهادت: سنندج

محل دفن: فخران

یگان خدمتی: ارتش

علی اکبر پهلوان