شهید غلامرضا حاجی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1338/00/00        محل تولد: فتح آباد

تاریخ شهادت:    1365/05/12        محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: فتح آباد

یگان خدمتی: بسیج

حاجي غلامرضا

شهید محمد کرم پور هوشمند

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1346/00/00        محل تولد: عنج علیا

تاریخ شهادت:    1365/06/10        محل شهادت: حاج عمران      

محل دفن: فتح آباد

یگان خدمتی: سپاه

كرم‌پورهوشمند محمد

شهید غلامرضا واعظیان

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1347/00/00        محل تولد: فتح آباد

تاریخ شهادت:    1367/04/04        محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: فتح آباد

یگان خدمتی: سپاه

واعظیان غلامرضا