شهید حسین بهزادی ثانی 

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1345/00/00        محل تولد: غنی آباد

تاریخ شهادت:    1364/04/24        محل شهادت: غرب      

محل دفن: غنی آباد

یگان خدمتی: بسیج

بهزادي‌ثاني حسين

شهید حسین ثقفی فر

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1342/00/00        محل تولد: غنی آباد

تاریخ شهادت:    1365/10/25        محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: غنی آباد

یگان خدمتی: سپاه

ثقفي‌فر حسين

شهید احمد یوسفی

نام پدر: صفرعلی

تاریخ تولد:         1345/00/00        محل تولد: غنی آباد

تاریخ شهادت:    1367/05/05        محل شهادت: کرندغرب      

محل دفن: غنی آباد

یگان خدمتی: سپاه

يوسفي احمد