شهید محمد چاهی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1346/04/15       محل تولد: روستای علی هدیه علیا

تاریخ شهادت:    1365/06/12       محل شهادت: حاج عمران      

محل دفن: روستای علی هدیه علیا

یگان خدمتی: سپاه

محمدچاهی1