شهید حسین حسینی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1343/04/05        محل تولد: علی زنگی

تاریخ شهادت:    1363/06/18        محل شهادت: مهران      

محل دفن: علی زنگی

یگان خدمتی: ارتش

152